فعالیت های آتی انجمن

    فعالیت هایی که به زودی توسط انجمن پزشکان ورزشی  ایران صورت خواهد پذیرفت :  کنگره پزشکی ورزشی  سمینار پزشکی در ورزش های یخی  کارگاه های ماساژ  سومین همایش ملی ماساژ اعزام پزشکان شرکت کننده در گنگره PRP در آمریکا  مجموعه ی برنامه های آمورشی 123 ورزش در شبکهتوضیحات بیشتر

فعالیت های انجام شده

 عمده فعالیت های  انجام شده توسط انجمن پزشکان ورزشی ایران به شرح ذیل می باشد :   الف) ورود در مباحث تخصصی پزشکی ورزشی از جمله :  آسیب های ورزشی تغذیه فیزیولوژی مدیریت وزن مباحث مرتبط با بدنسازی   ب ) برگزاری دوره های آموزشی مدون و دارای امتیاز بازتوضیحات بیشتر