هیئت مدیره انجمن

انجمن پزشکان ورزشی ایران  در سال 1378  توسط دکتر علی طاهری ، دکتر محمد رازی ، دکتر مجید کاوه ، دکتر امیرعباس لشکری و دکتر سید شمس الدین تبریزی  ( اعضای هیئت موسس )  تاسیس شد و فعالیت رسمی آن پس تایید در وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان آغاز شد. پس از فراز و نشیبهای گوناگونتوضیحات بیشتر