یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

یازدهمین گنگره سراسری پزشکی ورزشی

 I.R.IRAN Sports Medicine Congress

هتل المپیک – 24 الی 26 آذرماه 1395

کنگره سراسری پزشکی ورزشی