فرم ثبت نام

عضویت در انجمن و دریافت کارت

با دریافت کارت عضویت انجمن میتوانید از مزایای عضویت در انجمن پزشکان ورزشی ایران از جمله شرکت در کارگاه ها و گنگره ها با تخفیف ویژه و همینطور استفاده از خدمات کمیته رفاهی انجمن بهره مند میشوید