فعالیت های آتی انجمن

فعالیت های آتی انجمن

 

 

فعالیت هایی که به زودی توسط انجمن پزشکان ورزشی  ایران صورت خواهد پذیرفت :

  1.  کنگره پزشکی ورزشی
  2.  سمینار پزشکی در ورزش های یخی
  3.  کارگاه های ماساژ
  4.  سومین همایش ملی ماساژ
  5. اعزام پزشکان شرکت کننده در گنگره PRP در آمریکا
  6.  مجموعه ی برنامه های آمورشی 123 ورزش در شبکه 2 سیما
  7.  کارگاه پزشکی ورزشی در اسکی